Regulamin

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Konferencji “Ratownictwo Medyczne w praktyce” oraz regulamin sklepu internetowego i polityka prywatności

I. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Konferencji.
Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w Konferencji, zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Organizator – Alicja Nowicka (organizator logistyczny, przyjmowanie płatności, obsługa konferencji i szkoleń) NIP 558-158-23-75, REGON 340097967 siedziba ul. Laskowa 29, 86-005 Zielonka; Marcin Skrok (organizator merytoryczny) NIP 8781744230, siedziba ul. Laskowa 29, 86-005 Zielonka;
Uczestnik – uczestnik Konferencji.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Warsztat, kurs, kurs internetowy, szkolenie, seminarium, konferencja – są to metody doskonalenia zawodowego i nie służą do uzyskania zawodu medycznego. W przypadku warsztatów, kursów i seminariów są one kierowane za pośrednictwem Serwisu wyłącznie do ratowników medycznych w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego. Dostęp może być wykupiony przez przedstawicieli innych zawodów wykonujących zadania w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.

II. Program Konferencji

Przewidywane założenia tematyczne Konferencji dostępne są pod adresem https://konferencja-ratownictwo-medyczne.pl/
Szczegółowy ostateczny program zostanie udostępniony do dnia poprzedzającego konferencję.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania, zmiany programu, a także zmiany lokalizacji,
o czym uczestnicy zostaną poinformowani poprzez sms, telefon lub e-mail. Konferencja w części stacjonarnej może zostać dołączona do części online z przyczyn niezależnych od organizatorów.

III. Zawarcie umowy i opłaty

Zawarcie Umowy (rejestracja na konferencji) następuje z chwilą dokonania przez Uczestnika zakupu w sklepie
https://konferencja-ratownictwo-medyczne.pl/sklep/

W przypadku uczestników zdalnych konferencji konieczne jest również wypełnienie formularza rejestracji, który udostępnimy wraz z linkami dostępu do obu dni konferencji na około 7 dni przed wydarzeniem.

Organizator ma prawo w każdej chwili wstrzymania dalszej rejestracji i zamknięcia listy uczestników.
Dostęp do Konferencji w wersji online możliwy będzie po otrzymaniu od Organizatora specjalnego linku dostępowego. Link ten będzie przesłany najpóźniej 12 godzin przed planowanym wydarzeniem (optymalnie około 7 dni przed wydarzeniem).
Potwierdzenie obecności Uczestników stacjonarnych oraz odbiór materiałów Konferencyjnych możliwe są w godzinach trwania Konferencji.

Koszty udziału w Konferencji:
Dostępne są na stronie: Rejestracja – Ratownictwo Medyczne w Praktyce (konferencja-ratownictwo-medyczne.pl)

IV. Zwroty

Każdy kupujący ma prawo dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny.
Rezygnację z rejestracji i zakupu/opłaty można złożyć w ciągu 14 dni od daty zakupu.

W przypadku wydarzeń realizowanych na żywo, rezygnację z rejestracji i zakupu/opłaty można złożyć w ciągu 14 dni od daty zakupu, jednak nie później niż na 30 dni przez planowanym wydarzeniem.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w dowolnej w formie pisemnej
na adres mailowy uratuj@uratuj.com.pl wraz z taką adnotacją w sms na numer 692 809 254

Zamiana udziału stacjonarnego na udział online możliwa jest do 30 dni przed wydarzeniem, przy czym zwrot różnicy w kosztach jest możliwy tylko w przypadku znalezienia osoby na miejsce stacjonarne z którego rezygnował uczestnik.

V. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest:
Alicja Nowicka, ul. Laskowa 29, 86-005 Zielonka
Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.
Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: uratuj@uratuj.com.pl
Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
udziału w Konferencji (w tym założenia konta online przez Uczestników online),
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (rozliczenia podatkowe),
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich,
jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);


Dane osobowe Uczestnika będą udostępnione:
podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Konferencji, w tym usług podwykonawcy dostarczającego
system rejestracji online, służący rejestracji uczestnictwa w Konferencji, w tym:
PayU
W przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu,
dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody innym podmiotom współpracującym z Organizatorem.

Przetwarzanie danych:
W celu udziału w Konferencji lub szkoleniach dane będą przetwarzane przez czas ich realizacji, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami;
w przypadku Uczestników online, którzy założyli konto online, będzie ono aktywne do czasu jego usunięcia przez Uczestnika, lub Organizatora.
W przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe – dane są przetwarzane do czasu jej odwołania.
Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. Odpowiedzialność

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP oraz innych przepisów prawa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników w miejscu Konferencji.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub życiu Uczestnika, w przypadku gdy ten nie zachowa należytej ostrożności podczas warsztatów.
Uczestnicy zobowiązani będą do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, określonych przepisami prawa.
Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za zgodność z Umową realizacji Konferencji.
Zasady odpowiedzialności regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz, w odniesieniu do konsumentów,
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VII. Zmiana zasad organizacji Konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad organizacji Konferencji lub szkoleń, w szczególności poprzez przeprowadzenie Konferencji lub szkoleń wyłącznie online.
Organizator zawiadomi Uczestników o zmianie zasad organizacji Konferencji lub szkoleń za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie, a także poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej https://konferencja-ratownictwo-medyczne.pl/

VIII. Wymagania techniczne

Udział w konferencji internetowej lub szkoleniu internetowym można wziąć za pomocą urządzeń takich jak laptop, tablet, smartfon z dostępem do internetu.
Należy zadbać, aby przeglądarka, która jest w użyciu była zaktualizowana.
W przypadku problemów z transmisją w jednej z przeglądarek, należy skorzystać z innej (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Konferencja będzie nagrywana i w późniejszym czasie zostaną udostępnione Uczestnikom nagrania.
Należy zadbać aby łącze internetowe było stabilne, ponieważ jakość połączenia może być uzależniona
od szybkości posiadanego Internetu Uczestnika.
Należy uwzględnić, że prędkość łącza komórkowego jest zmienna i zależna od różnych czynników, np.
lokalizacja, zasięg, warunki pogodowe.
Zaleca się zamknięcie innych aplikacji (również tych działających w tle – w przypadku urządzenia mobilnego)
oraz otwartych kart przeglądarki.
Jeżeli wtyczka AdBlock jest w użyciu, należy ją wyłączyć lub dodać do wyjątków stronę po uzyskaniu przesłanego linku dostępowego.
Oprogramowanie antywirusowe, może również wpłynąć na jakość transmisji – w przypadku problemów należy
sprawdzić ustawienia swojego oprogramowania.

IX. Prawa autorskie

Każdy referent zgłaszający swoje wystąpienie przekazuje swoje zbywalne prawa autorskie do dzieła na wydawnictwo Marcin Skrok, ul. Laskowa 29, 86-005 Zielonka celem realizacji Konferencji i/lub przygotowania publikacji.
Każdy uczestnik Konferencji zezwala na upublicznienie swojego wizerunku i głosu np. w postaci zdjęć lub filmów, nagrań.

X. Postanowienia końcowe

Aby uzyskać punkty edukacyjne za udział w konferencji należy podpisać listę obecności (stacjonarnie lub online), oraz połączyć się poprzez wskazany link.
W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.
W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem mailowo (uratuj@uratuj.com.pl) lub telefonicznie (692 809 254).
W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni
od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
W przypadku powstania ewentualnego sporu pomiędzy Organizatorem a Konsumentem wynikłego z Umowy,
Organizator może ewentualnie wyrazić zgodę na rozwiązanie go w sposób polubowny, każdorazowo określony przez jego strony.
Zasady pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
Organizator informuje o możliwości skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów
pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami w ramach platformy udostępnionej przez organy
Unii Europejskiej która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Kopiowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów udostępnionych w ramach Kongresu jest zabronione,
o ile nie postanowiono inaczej.
Uczestnicy nie mogą dostarczać w związku z udziałem w Kongresie jakichkolwiek treści bezprawnych.

Polityka prywatności

Poniższy dokument wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa i obowiązki sklepu jako administratora danych.

Podkreślamy, iż Serwis https://konferencja-ratownictwo-medyczne.pl/ stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Administrator danych osobowych
  Alicja Nowicka NIP 558 158 23 76, z siedzibą w Zielonce, 86-005 przy ul. Laskowej 29.
 2. Przetwarzanie danych osobowych
  Klient, który zamierza korzystać z usług Serwisu punktydlaratownikow.uratuj.com.pl zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych.
 3. Cel przetwarzania
  Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do:
 • przesłania newslettera,
 • zarejestrowania się na wydarzeniach, takich jak konferencja, seminarium, kurs
 • zawarcia umowy sprzedaży,
 • dokonania rozliczeń,
 • dostarczenia zamówionego towaru, usług
 • korzystania z uprawnień konsumenckich.
 1. Rodzaje danych
  Do prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy takich danych jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adres e-mail i numer telefonu,
 • informacje na temat płatności,
 • dane firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę,
 • numeru NIP kupującego który zwróci się o wystawienie faktury.
 1. Podstawa prawna
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.
 2. Warunki podania danych
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy za Pani/Pana zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w sklepie internetowym oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez Serwis
 3. Uprawnienia osoby, przekazującej dane osobowe
  Zawsze ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Pani/Pana  dane osobowe. Może Pani/Pan to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w sklepie internetowym zakładki: Moje konto.

W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzania danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Panią/Pana celu przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte  Pani/Pana konto w sklepie internetowym a Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili może Pani/Pan wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Pani/Pana danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Pani/Pana konta w sklepie internetowym a  Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.

Może Pani/Pan zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie, postąpimy zgodnie z Pani/ Pana decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Może  Pani/Pan żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas  Pani/Pana dane do innego administratora. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy lub e-mail podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać  Pani/Pana dane oraz ich zakres.

W każdej chwili może  Pani/Pana zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas  Pani/Pana danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować  Panią/Pana nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

 1. Okres przetwarzania
  Będziemy przechowywać  Pani/Pana dane osobowe tak długo, jak długo będzie  Pani/Pan aktywnym Klientem.  Pani/Pana dane przechowujemy do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym. Usunięcie konta może nastąpić na  Pani/Pana żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie  Pani/Pana danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych bądź zażądania przez Panią/Pana ich usunięcia.
 2. Bezpieczeństwo danych
  Przetwarzając  Pani/Pana dane osobowe stosujemy najnowocześniejsze środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 3. Powierzenie danych osobowych
  Pani/Pana  dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze sklepem Serwis w zakresie niezbędnym do świadczenia usług to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Panią/Pana towaru, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania przesyłek. Nigdy nie przekazujemy  Pani/Pana danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach zarobkowych lub marketingowych. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Newsletter
  Nasz każdy Klient ma możliwość subskrybowania naszego newslettera poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy o naszych najnowszych produktach lub promocjach. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: uratu@uratuj.com.pl
 5. Cookies
  Sklep internetowy Serwis jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Pani/Pana urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Pani/Pana urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Pani/Pana przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 6. Google Analytics
  Sklep internetowy Serwis używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 7. INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)
  W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) przedstawiamy  poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do banku lub instytucji płatniczej („Bank”) w związku z:
 2. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych j.w. , Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Serwis innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 1. Bank Santander
 2. PayPal
 3. Przelewy24
 4. PayU

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Serwisem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  z Serwisem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 1. Regulacje końcowe
  Jeśli uważasz, że sklep Serwis punktydlaratownikow.uratuj.com.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Ma też Pani/Pan  prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Będziemy informować o każdej zmianie treści polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pani/Pana danych osobowych lub Pani/Pana praw.

 1. Kontakt z administratorem
  Jeżeli Pani/Pan chce skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych lub dowiedzieć się czegokolwiek na ten temat naszej Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych prosimy Panią/ Pana o skontaktowanie się z administratorem listownie, poprzez  e-mail: uratuj@uratuj.com.pl